Kterak bylo Královo Pole povýšeno na město

1905

starista-big

Jelikož se jedná o jednu z nejvýznamnějších historických událostí naší městské části, přinášíme vám prostřednictvím dobových textů exkurzi do roku 1905 a možnost zavzpomínat na naše předky.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rychlý rozvoj Králova Pole, jakož i povzbuzování mnohých osobností, jež naznačily, jakých výhod dostalo by se městu Královu Poli, např. středních, nebo odborných škol, přeložení c. k. okres. soudu a popřípadě později i samotného c. k. okresního hejtmanství do Králova Pole, čímž by nastal nový příliv obyvatelstva, jímž by se pozvedly místní obchody a živnosti – přiměly nynějšího starostu p. Josefa Červinku k tomu, aby podal sám v sezení obecního výboru dne 21. ledna r. 1904 návrh, aby podána byla žádost na povýšení městyse našeho na město.

Žádost, k níž bylo přiložiti výkaz o veškerém jmění obecním, o počtu obyvatel i výstavnosti a konečně i listinu, kterou povýšeno Královo Pole r. 1844 na městys, vypracoval zemský a říšský poslanec JUDr. Josef Koudelka v Brně.

Žádost tato opatřena 10 K kolkem nebyla podána cestou instanční – aby se vyřízení její neprotáhlo na léta – nýbrž přímo Jeho Veličenstvu do Vídně. Císař Pán nařídil pak c. k. úřadům, aby podaly své dobrozdání, načež došlo toto vyřízení podané žádosti:

Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčilo nejmilostivěji Nejvyšším rozhodnutím, daným dne 3. Července 1905, městys Královo Pole povýšiti na město.

V sezení městského zastupitelstva Králova Pole, konaném 24. Července 1905, přijaty tyto návrhy:

  1. Aby zakročeno bylo o vyhotovení Nejvyšší listiny výsadní stran povýšení městyse Králova Pole na město
  2. Aby zvolena byla 3členná komise sestávající ze starosty Jos. Červinky, kons. rady P. Gottharda Frieba a lékárníka Ant. Cipry, která má sestaviti a navrhnouti příští znak našeho města.
  3. Aby pořádala se 6. srpna 1905 na oslavu povýšení na město slavnost a při té příležitosti vydán byl pamětní spis o Králově Poli.
  4. Aby podpora připadající na měsíc srpen chudým byla zvýšena.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ze slavnosti, která 6. srpna 1905 proběhla, byl pak zaslán holdovací telegram:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JEHO VELIČENSTVU CÍSAŘI A KRÁLI VE VÍDNI

Vaše Císařské a Královské Veličenstvo, náš nejmilostivější Císaři a Králi!

Zastupitelstvo Králova Pole a tisíce obyvatelstva jeho před radnicí shromážděného, vyslechnuvše právě zprávu, že Vaše Veličenstvo ráčilo nejmilostivěji povýšiti městys náš na město, volají z vděčného a oddaného srdce: „Bůh zachovej, Bůh žehnej Našeho Nejmilostivějšího Císaře a Krále Františka Josefa I. Sláva, Sláva, Sláva!                                  Josef Červinka, starosta.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Nezapomínejme na odkaz našich předků a 3x sláva J. Červinkovi, prvnímu starostovi samostatného města Králova Pole, jehož jméno nese i jedna z ulic v Králově Poli a jenž je pochován na našem hřbitůvku.

Historické texty převzaty z publikace - Město Královo Pole, jeho vývoj a přítomné poměry, vydané nákladem městské rady v roce 1905.

Fotogalerie

Průvod po Palackého třídě, tehdy Brněnská Tribuna před tehdejší radnicí na Horním nám. (dnes Mojmírovo) v rámci slavnosti povýšení Králova Pole na město, která se konala 6.8.1905. Josef Červinka (1854-1924), starosta Králova Pole v období 1903-1909